Skip to main content

Valukine ELISA试剂盒

Valukine ELISA即用型试剂盒采用夹心法ELISA原理,可用于定量检测人和小鼠中的重要指标,同时经过了细胞培养上清液及血清的严格优化,保证了ELISA检测的灵敏度、重复性和特异性。 多数试剂盒在中国备有库存。

Catalog

Description

检测范围 pg/ml

样本类型

说明书

VAL101

Human IL-1 beta Valukine ELISA Kit

3.9-250 

细胞培养上清、血清、血浆 

下载

VAL102

Human IL-6 Valukine ELISA Kit

3.12-300

细胞培养上清、血清、血浆 

下载

VAL103

Human IL-8 Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清、血浆 

下载

VAL104

Human IFN-gamma Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清

下载

VAL105

Human TNF-alpha Valukine ELISA Kit

23.4-1500

细胞培养上清、血清、血浆 

下载

VAL106

Human VEGF Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清、血浆 

下载

VAL110

Human IL-2 Valukine ELISA Kit

31.2-2000

细胞培养上清、血清

下载

VAL111

Human EGF Valukine ELISA Kit

3.9-250 

细胞培养上清、血清

下载

VAL112

Human IL-10 Valukine ELISA Kit

7.8-500

细胞培养上清、血清

下载

VAL113

Human MMP-9 Valukine ELISA Kit

31.3-20000

细胞培养上清、血清

下载

VAL114

Human ST2/IL-33R Valukine ELISA Kit

31.3-2000

细胞培养上清、血清

下载

VAL115

Human IL-12 p70 Valukine  ELISA Kit 

31.3-2000

细胞培养上清、血清

下载

VAL116

Human IL-23 Valukine ELISA Kit

187.5-12000

细胞培养上清、血清

下载

VAL117

Human PD-L1/B7-H1 Valukine ELISA Kit

156.3- 10000

细胞培养上清、血清、血浆 

下载

VAL118

Human PD-1 Valukine ELISA Kit

156.3- 10000

细胞培养上清、血清、血浆 

下载

VAL119

Human VEGF R2/KDR Valukine ELISA Kit

31.25- 2000

细胞培养上清、血清

下载

VAL120

Human C-Reactive Protein(CRP) Valukine ELISA Kit

15.63-1000

细胞培养上清、血清

下载

VAL121

HumanIL-12/IL-23p40 Valukine ELISA Kit

93.75-6000

细胞培养上清、血清

下载

VAL122

Human CD25/IL-2Rα Valukine ELISA Kit

31.25-2000

细胞培养上清、血清

下载

VAL123

Human IL-4 Valukine ELISA Kit

31.25-2000

细胞培养上清、血清

下载

VAL124

Human GM-CSF Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清

下载

VAL125

Human IL-5 Valukine ELISA Kit

4.7- 300

细胞培养上清、血清

下载

VAL126

Human IL-13 Valukine ELISA Kit

93.8-6000

细胞培养上清、血清

下载

VAL127

Human TGF-β1 Valukine ELISA Kit

31.25-2000

细胞培养上清、血清

下载

VAL128

Human EMMPRIN(CD147) Valukine ELISA Kit

62.5- 4000

细胞培养上清、血清

下载

VAL129

Human IL-17 Valukine ELISA Kit Kit

15.6-1000 

细胞培养上清、血清

下载

VAL130

Human BCMA/TNFRSF17 Valukine ELISA Kit

31.25-2000

细胞培养上清、血清

下载

VAL131

Human IL-18 Valukine ELISA Kit

11.7-750

细胞培养上清、血清

下载

VAL132

Human IL-15 Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清

下载

VAL133

Human CD28 Valukine ELISA Kit

156-10000

细胞培养上清、血清

下载

VAL134

Human MCP-1 Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清

下载

VAL135

Human CD47 Valukine ELISA Kit

125-8000

细胞培养上清、血清

下载

VAL136

Human/Mouse BDNF Valukine ELISA Kit

23.4-1500

细胞培养上清、血清

下载

VAL138

Human Neuropilin-1 Valukine ELISA Kit

7.8-500

细胞培养上清、血清

下载

VAL601

Mouse IL-1 beta Valukine ELISA Kit

12.5-800

细胞培养上清、血清

下载

VAL602

Mouse IL-2 Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清

下载

VAL603

Mouse IL-4 Valukine ELISA Kit

7.8-500

细胞培养上清、血清

下载

VAL604

Mouse IL-6 Valukine ELISA Kit

7.8-500

细胞培养上清、血清

下载

VAL605

Mouse IL-10 Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清

下载

VAL606

Mouse IL-12p70 Valukine ELISA Kit

7.8-500

细胞培养上清、血清

下载

VAL607

Mouse IFN-gamma Valukine ELISA Kit

9.4-600

细胞培养上清、血清

下载

VAL608

Mouse VEGF Valukine ELISA Kit

7.8-500

细胞培养上清、血清

下载

VAL609

Mouse TNF-A Valukine ELISA Kit

10.9-700

细胞培养上清、血清

下载

VAL610

Mouse IL-17 Valukine ELISA Kit

10.9-700

细胞培养上清、血清

下载

VAL611

Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF-beta1 Valukine ELISA Kit

31.3-2000

细胞培养上清、血清

下载

VAL612

Mouse IFN-β Valukine ELISA

12.5-800

细胞培养上清、血清

下载

VAL613

Mouse BCMA/TNFRSF17 Valukine ELISA Kit

78.1-5000

细胞培养上清、血清

下载

VAL614

Mouse IL-33 Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清

下载

VAL615

Mouse IL-13 Valukine ELISA Kit

62.5-4000

细胞培养上清、血清

下载

VAL616

Mouse IL-21 Valukine ELISA Kit

62.5-4000

细胞培养上清、血清

下载

VAL617

Mouse HGF Valukine ELISA Kit

156.3-10000

细胞培养上清、血清

下载

VAL618

Mouse Leptin Valukine ELISA Kit

125-8000

细胞培养上清、血清

下载

VAL619

Mouse CXCL1/KC Valukine ELISA Kit

15.6-1000

细胞培养上清、血清

下载

Valukine™与R&D Systems®其他ELISA试剂盒的区别Quantikine®

Valukine™

DuoSet®

检测样本量

96 tests

96 tests

96 tests*15 plates

优化样本类型

血清血浆等多种生理样本

细胞上清液

细胞上清液

使用方便性

即开即用

即开即用

提供部分试剂