Skip to main content

Valukine ELISA试剂盒

Valukine ELISA即用型试剂盒采用夹心法ELISA原理,可用于定量检测人和小鼠中的重要指标,同时经过了细胞培养上清液及血清的严格优化,保证了ELISA检测的灵敏度、重复性和特异性。 多数试剂盒在中国备有库存。

Catalog Description 检测范围 pg/ml 样本类型 说明书
VAL101 Human IL-1 beta Valukine ELISA Kit 3.9-250  细胞培养上清、血清、血浆  下载
VAL102 Human IL-6 Valukine ELISA Kit 3.12-300 细胞培养上清、血清、血浆  下载
VAL103 Human IL-8 Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清、血浆  下载
VAL104 Human IFN-gamma Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清 下载
VAL105 Human TNF-alpha Valukine ELISA Kit 23.4-1500 细胞培养上清、血清、血浆  下载
VAL106 Human VEGF Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清、血浆  下载
VAL110 Human IL-2 Valukine ELISA Kit 31.2-2000 细胞培养上清、血清 下载
VAL111 Human EGF Valukine ELISA Kit 3.9-250  细胞培养上清、血清 下载
VAL112 Human IL-10 Valukine ELISA Kit 7.8-500 细胞培养上清、血清 下载
VAL113 Human MMP-9 Valukine ELISA Kit 31.3-20000 细胞培养上清、血清 下载
VAL114 Human ST2/IL-33R Valukine ELISA Kit 31.3-2000 细胞培养上清、血清 下载
VAL115 Human IL-12 p70 Valukine  ELISA Kit  31.3-2000 细胞培养上清、血清 下载
VAL116 Human IL-23 Valukine ELISA Kit 187.5-12000 细胞培养上清、血清 下载
VAL117 Human PD-L1/B7-H1 Valukine ELISA Kit 156.3- 10000 细胞培养上清、血清、血浆  下载
VAL118 Human PD-1 Valukine ELISA Kit 156.3- 10000 细胞培养上清、血清、血浆  下载
VAL119 Human VEGF R2/KDR Valukine ELISA Kit 31.25- 2000 细胞培养上清、血清 下载
VAL120 Human C-Reactive Protein(CRP) Valukine ELISA Kit 15.63-1000 细胞培养上清、血清 下载
VAL121 HumanIL-12/IL-23p40 Valukine ELISA Kit 93.75-6000 细胞培养上清、血清 下载
VAL122 Human CD25/IL-2Rα Valukine ELISA Kit 31.25-2000 细胞培养上清、血清 下载
VAL123 Human IL-4 Valukine ELISA Kit 31.25-2000 细胞培养上清、血清 下载
VAL124 Human GM-CSF Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清 下载
VAL125 Human IL-5 Valukine ELISA Kit 4.7- 300 细胞培养上清、血清 下载
VAL126 Human IL-13 Valukine ELISA Kit 93.8-6000 细胞培养上清、血清 下载
VAL127 Human TGF-β1 Valukine ELISA Kit 31.25-2000 细胞培养上清、血清 下载
VAL128 Human EMMPRIN(CD147) Valukine ELISA Kit 62.5- 4000 细胞培养上清、血清 下载
VAL129 Human IL-17 Valukine ELISA Kit Kit 15.6-1000  细胞培养上清、血清 下载
VAL130 Human BCMA/TNFRSF17 Valukine ELISA Kit 31.25-2000 细胞培养上清、血清 下载
VAL131 Human IL-18 Valukine ELISA Kit 11.7-750 细胞培养上清、血清 下载
VAL132 Human IL-15 Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清 下载
VAL133 Human CD28 Valukine ELISA Kit 156-10000 细胞培养上清、血清 下载
VAL134 Human MCP-1 Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清 下载
VAL135 Human CD47 Valukine ELISA Kit 125-8000 细胞培养上清、血清 下载
VAL136 Human/Mouse BDNF Valukine ELISA Kit 23.4-1500 细胞培养上清、血清 下载
VAL138 Human Neuropilin-1 Valukine ELISA Kit 7.8-500 细胞培养上清、血清 下载
VAL601 Mouse IL-1 beta Valukine ELISA Kit 12.5-800 细胞培养上清、血清 下载
VAL602 Mouse IL-2 Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清 下载
VAL603 Mouse IL-4 Valukine ELISA Kit 7.8-500 细胞培养上清、血清 下载
VAL604 Mouse IL-6 Valukine ELISA Kit 7.8-500 细胞培养上清、血清 下载
VAL605 Mouse IL-10 Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清 下载
VAL606 Mouse IL-12p70 Valukine ELISA Kit 7.8-500 细胞培养上清、血清 下载
VAL607 Mouse IFN-gamma Valukine ELISA Kit 9.4-600 细胞培养上清、血清 下载
VAL608 Mouse VEGF Valukine ELISA Kit 7.8-500 细胞培养上清、血清 下载
VAL609 Mouse TNF-A Valukine ELISA Kit 10.9-700 细胞培养上清、血清 下载
VAL610 Mouse IL-17 Valukine ELISA Kit 10.9-700 细胞培养上清、血清 下载
VAL611 Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF-beta1 Valukine ELISA Kit 31.3-2000 细胞培养上清、血清 下载
VAL612 Mouse IFN-β Valukine ELISA 12.5-800 细胞培养上清、血清 下载
VAL613 Mouse BCMA/TNFRSF17 Valukine ELISA Kit 78.1-5000 细胞培养上清、血清 下载
VAL614 Mouse IL-33 Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清 下载
VAL615 Mouse IL-13 Valukine ELISA Kit 62.5-4000 细胞培养上清、血清 下载
VAL616 Mouse IL-21 Valukine ELISA Kit 62.5-4000 细胞培养上清、血清 下载
VAL617 Mouse HGF Valukine ELISA Kit 156.3-10000 细胞培养上清、血清 下载
VAL618 Mouse Leptin Valukine ELISA Kit 125-8000 细胞培养上清、血清 下载
VAL619 Mouse CXCL1/KC Valukine ELISA Kit 15.6-1000 细胞培养上清、血清 下载

Valukine™与R&D Systems®其他ELISA试剂盒的区别

 Quantikine® Valukine™ DuoSet®
检测样本量 96 tests 96 tests 96 tests*15 plates
优化样本类型 血清血浆等多种生理样本 细胞上清液 细胞上清液
使用方便性 即开即用 即开即用 提供部分试剂